Dispečerska služba

034/336-238; BESPLATNI POZIV: 0800/034-033

Evropska banka za obnovu i razvoj (EBRD) razmatra finansiranje Energetike -gradske toplane u Kragujevcu kako bi se modernizovao gradski sistem toplifikacije kroz zamenu trenutnog pogona na ugalj gasnim kotlovima u Zastavi. Projekat doprinosi prelasku na zeleni režim, jer će za rezultat imati smanjenje zagađenja vazduha/zemljišta/podzemnih voda, kao i poboljšanje ekonomičnosti i energetske efikasnosti sistema. Projekat će takođe obezbediti sveobuhvatno poboljšanje kvaliteta i pouzdanosti usluga grejanja.

Netehnički rezime sadrži opis projekta i opisuje potencijalne prednosti i uticaje povezane sa izvođenjem projekta, kao i sa primenom planiranih mera modernizacije. Takođe, Netehnički rezime daje preporuke koje se tiču načina za ublažavanje ovih uticaja, kao i upravljanja uticajima tokom svih faza razvoja projekta. Takođe, daje i rezime pristupa integraciji budućih zainteresovanih strana.

Detalji o projektu - verzija na srpskom POGLEDAJ

Detalji o projektu - verzija na engleskom POGLEDAJ

Plan uključivanja zainteresovanih strana - verzija na srpskomPOGLEDAJ

Plan uključivanja zainteresovanih strana - verzija na engleskomPOGLEDAJ