Dispečerska služba

034/336-238; BESPLATNI POZIV: 0800/034-033

Oglas

21.06.2020

Na onovu  odluke direktora  „Energetika“ D.O.O. broj 78/20 od 18.05.2020.godine „ENERGETIKA“ D.O.O. Kragujevac oglašava prodaju osnovnog sredstva  putem prikupljanja ponuda ŠKODA SUPER B.

I Prodaje se osnovno sredstavo putem prikupljanja ponuda i to:
Havarisano vozilo marke „Škoda“, model „Super B“, registarskih oznaka  KG 151-XV, boja: 9m crna metalizirana, proizveden 2018. godine, broj šasije: TMBCJ7NP6J7589900, broj motora: DFH446425, snaga motora: 140kW, kategorija: putničko vozilo, pogonsko gorivo: evro dizel, broj mesta za sedenje: 5, broj osovina: 2, zapremina motora: 1968ccm, masa: 1726, pređenih km: 57726.

II Početna cena osnovnog sredstava iz stava I  Odluke iznosi 721.366,18 dinara. Kupac plaća porez na prenos apsolutnih prava. Svaki zainteresovan kupac dužan je da kao garanciju za ozbiljnost ponude, uz ponudu dostavi dokaz o uplati depozita u  korist prodavca  u iznosu od 50% od početne cene vrednosti osnovnog sredstva. Uplatu depozita izvršiti preko tekućeg računa prodavca kod BANCA INTESA AD Beograd br. 160-1999-93 svrha doznake: „Depozit za kupovinu vozila – Škoda super B“.

III Pismene ponude dostaviti preporučenom pošiljkom u zatvorenom omotu sa   obaveznom naznakom „Ne otvarati- ponuda za vozilo„  u roku od 8 dana od dana oglašavanja na adresu  Energetika D.O.O. Kragujevac, Nikole Pašića broj 15, 34000 Kragujevac, Sektor pravnih, kadrovskih i amdinistrativnih poslova, kancelarija broj 17.

Komisijsko otvaranje ponuda izvršiće se dana 08. juna 2020. godine  u 10.00 časova u prostorijama „Energetika“ D.O.O. Kragujevac, Nikole Pašića br.15, kancelarija broj 17.

IV ve bliže informacije se mogu dobiti na telefon 034/305-175, lokal 762, svakog radnog dana od 07-15 časova, osoba za kontakt Milojević Milan.