Dispečerska služba

034/336-238; BESPLATNI POZIV: 0800/034-033

OGLAS: Davanјe u zakup administrativnog dela kotlarnice „Erdoglija“

11.02.2021

Na osnovu Odluke Direktora  „Energetika“ D.O.O., broj 43/21, od 10.02.2021.godine, „Energetika“ D.O.O. Kragujevac  oglašava davanјe u zakup administrativnog dela kotlarnice „Erdoglija“.

I     Daje se u zakup administrativni deo kotlarnice „Erdoglija“  putem prikuplјanja ponuda i to deo objekta koji predstavlјa administrativni deo objekta kotlarnice “Erdoglija“ koji „Energetika“ D.O.O. Kragujevac ne koristi za svoje potrebe i sastoji se od posebnog dela, objekta broj 2, spratnosti P+I na katastarskoj parceli broj 5337/1 KO Kragujevac 3 u Ulici Prvoslava Stojanovića br. 1 u Kragujevcu. Ceo kompleks kotlarnice „Erdoglija“ ima građevinsku i upotrebnu dozvolu i objekat je priklјučen na kompletnu komunalnu infrastrukturu. Ukupna površina objekta broj 2 koji je namenjen za davanje u zakup je 198,25 m² i sastoji se od 13 prostorija smeštenih u prizemlјu i 8 na spratu.

 II          Početna cena prostora za davanje u zakup iznosi 840,00 din/1 m².

III        Zakupodavac će budućem zakupcu omogućiti korišćenje dva pomoćna objekta i to garažu (metalna) 21,53 m² i zidani objekat 24,55 m² kao i deo placa iza objekta na kojem je moguće parkirati četiri vozila bez naknade.
 
IV     Zakupodavac će budućem zakupcu priznati svako eventualno investiciono ulaganje koje bude sprovodio nad objektom koji je predmet oglašavanja kroz umanjenje cene zakupnine, što bi se regulisalo posebnim ugovorom.

V     Trajanje zakupa poslovnog prostora biće definisano ugovorom o zakupu, a na osnovu zahteva budućeg zakupca, uzimajući u obzir i eventualna investiciona ulaganja.

VI     Pismene ponude dostaviti preporučenom pošilјkom u zatvorenom omotu sa obaveznom naznakom „ Ne otvarati- ponuda za zakup poslovnih prostorija „  u roku od 8 dana od dana oglašavanja na adresu  „Energetika“ D.O.O. Nikole Pašića broj 15, 34000 Kragujevac, Sektor pravnih, kadrovskih i amdinistrativnih poslova, kancelarija broj 17.

VII    Komisijsko otvaranje ponuda izvršiće se dana 26.02.2021. godine  u 10 časova u prostorijama „Energetika“ D.O.O. Nikole Pašića br.15, kancelarija broj 17.

VIII     Sve bliže informacije se mogu dobiti na broj telefona 034/305-185 lok. 604, osoba za kontakt Proković Pavle.