Dispečerska služba

034/336-238; BESPLATNI POZIV: 0800/034-033

POLITIKA FIRME

Društvo
Naša uloga u društvu u kojem poslujemo je omogućavanje komfornog života i rada naših sugrađana. Bliska i otvorena saradnja sa korisnicima je uvek bila glavna karakteristika i važan adut našeg poslovanja. Direktan dijalog sa korisnicima nam pomaže da obezbedimo adekvatne informacije, potrebne da se prevaziđu razne otežavajuće okolnosti u ovoj društveno odgovornoj delatnosti. Na ovaj način se utiče na zadovolјstvo korisnika, usaglašavanjem trenutnih potreba korisnika sa tehničkim mogućnostima.

Odnos prema zaposlenima
Zaposleni zauzimaju važno mesto u sistemu vrednosti. Težnja je da se motivišu i razvijaju zajedno sa preduzećem, ali takođe ostvare i sopstvene profesionalne cilјeve. Naša misija je da intenzivnim ulaganjima stvorimo obrazovani i visoko profesionalni kadar sa širokim praktičnim iskustvom, precizno fokusiran na potrebe tržišta i orjentisan na stalnu i nesebičnu podršku kupcima. Posebna pažnja se posvećuje zaštiti radnika na radu i korišćenju ličnih zaštitnih sredstava. Na ovaj način se smanjuju rizici, čime se utiče na minimalizaciju mogućnosti za povrede, koje su u ovoj delatnosti uvek moguće. Međulјudskim odnosima unutar preduzeća se pridaje poseban značaj. Najbolјi pokazatelј snažne kolegijalne veze van delokruga rada preduzeća su izvanredni rezultati koji se već godinama postižu na radničkim sportskim igrama. Zaposleni Energetika d.o.o. su redovno među najbolјima, kada su radničke discipline u pitanju, ali su i sportske aktivnosti visoko rangirane. Energetika d.o.o. je jedna od najtrofejnijih toplana u Srbiji.

Zaštita životne sredine
Pored osnovne funkcije , društvena odgovornost preduzeća se ogleda u brizi za zdraviji i ekonomičniji život sugrađana. Zaštita životne sredine je jedan od prioriteta naše poslovne politike. Odgovornost prema životnoj sredini kroz poštovanje načela, zakona i propisa o očuvanju životne sredine, minimalizovanju otpada na najmanju meru i rizika za životnu sredinu u celini. Smanjenjem emisija i imisije produkata sagorevanja pre svega zagađujućih materija (sumpor-dioksida, azotnih oksida, praškastih materija, čađi, i taložnih materija) pobolјšavamo kvalitet vazduha ne samo u okolini naših toplotnih izvora (toplana), već i u gradu Kragujevcu i šire. U duhu ovih težnji, ostvarena je i dugoplanirana zamena tehnologija proizvodnje pare na lokaciji Zastava, iz uglјa kao energenta, prelaskom na proizvodnju vrele vode za grejanje iz prirodnog gasa. Afirmativnom politikom priklјučenja novih objekata na sistem dalјinskog grejanja smanjujemo prisutne aspekte zagađenja koje, prirodno, generišu toplotni izvori: emisije u vazduh, vodu, zagađenje zemlјišta i stvaranje otpada.

Racionalno korišćenje energenata
Jedna od osnovnih odrednica naše poslovne politike je efikasna proizvodnja toplotne energije. Aktivno radimo na stvaranju uslova u kojima naši korisnici mogu racionalno koristiti toplotnu energiju, odnosno trošiti je prema sopstvenim potrebama. „Energetika d.o.o. Kragujevac” tokom poslednje decenije, rekonstrukcijom i unapređenjem svojih pogona – toplotnih izvora, kontinuirano povećava njihovu energetsku efikasnost. Nakon modernizacije toplotnih izvorišta, koja je zaokružena izgradnjom moderne vrelovodne kotlarnice na lokaciji Zastava, delovanje u smeru pobolјšanja energetske efikasnosti će se usmeriti na usvajanje novih tehnologija za prenos toplotne energije i modernizovanje toplotnih podstanica.