Dispečerska služba

034/336-238; BESPLATNI POZIV: 0800/034-033

OSNOVNA DELATNOST

> Prozvodnja i distribucija toplotne energije
         - za potrebe grejanja grada
         - za potrebe tehnologije bivše grupe »Zastava«
         - za potrebe grejanja bivše grupe »Zastava«
> Proizvodnja i distribucija električne energije
> Proizvodnja i distribucija DM vode

U prozvodnji i distribuciji toplotne energije za potrebe grejanja grada, kao dominantnoj osnovnoj delatnosti, primenjuju se dva različita koncepta:

1. Centralizovana proizvodnja na lokaciji »Zastava« i distribucija toplotne energije razgranatom mrežom daljinskog grejanja na većoj teritoriji Grada Kragujevca.

2. Decentralizovana proizvodnja na vanmatičnim lokacijama na teritoriji Grada Kragujevca i distribucija toplotne energije lokalnom mrežom daljinskog grejanja na određenom području Grada Kragujevca. Na ovaj način su toplotne zone obično smestene u područjima sa velikom gustinom korisnika. Gustina je indikator za nivo torškova distibucije i konkurentnosti sa ostalim oblicima grejanja.

U sastavu Društva Energetika d.o.o. funkcionišu sledeće kotlarnice:
1. Kotlarnica na lokaciji “Zastava” – matična lokacija (obuhvata i distributivno područje bivše kotlarnice “Maglić” – broj 4);

2. Kotlarnica “Klinički centar” (obuhvata i distributivno područje bivše kotlarnice “Bubanj” – broj 5);

3. Kotlarnica “Erdoglija”;

6. Kotlarnica “Stanovo”;

7. Kotlarnica “Centralna radionica”;

8. Kotlarnica “Aerodrom” (obuhvata i distributivno područje bivše kotlarnice “Avala” – broj 9);

Instalisana snaga izvora: 304.0 MW
Gorivo: ugalj, gas, mazut
Konzumno područje: deo naselja Erdoglija i širi centar grada (tri distributivna pravca: Centar, Lepenica i Erdoglija)

Kotlarnica “Zastava” na matičnoj lokaciji po svom izvornom konceptu više predstavlja termoelektranu (TE) nego toplanu (TO). To je veoma moćan i složen energetski sistem bitan i vitalan ne samo za grejanje grada već i za proizvodne procese bivše Grupe »Zastava«. Retki su slučajevi u praksi, da su vrelovodni daljinski sistemi centalnog grejanja vezani za izvorišta toplote u fabrikama ili industrijskim postrojenjima. Retkost je da su sastavni delovi postrojenja za grejanje i parne turbine za proizvodnju električne energije, ali i sledeća postrojenja:
>Turbokompresori instalisane snage preko 10 MW
>Agregati za proizvodnju električne energije od 30MW
>Trafostanice velikih električnih kapaciteta 2x63MW
>Postrojenja za hemijsku pripremu vode kapaciteta 4x50 m3/h
>Postrojenja tehničkih gasova

Na matičnoj lokaciji je sve ovo na jednom mestu: TOPLANA – ENERGANA – TERMOELEKTRANA

Instalisana snaga izvora: 34.0 MW
Gorivo: gas, mazut
Konzumno područje: naselje Bubanj

Instalisana snaga izvora: 40.15 MW
Gorivo: gas, mazut
Konzumno područje: naselje Erdoglija

Instalisana snaga izvora: 34.5 MW
Gorivo: gas, mazut
Konzumno područje: naselje Aerodrom

Instalisana snaga izvora: 15 MW
Gorivo: gas, mazut
Konzumno područje: deo naselja Centralna Radionica

Instalisana snaga izvora: 5 MW
Gorivo: gas, mazut
Konzumno područje: deo naselja Stanovo