Dispečerska služba

034/336-238; BESPLATNI POZIV: 0800/034-033

Oglas

24.06.2019

На основу Одлуке директора Енергетика д.о.о. бр.137/19  од  18.06.2019.  године "ЕНЕРГЕТИКА“ д.о.о  Крагујевац, Косовска 4А, 34000 Крагујевац

Р А С П И С У Ј  Е

ЈАВНИ ПОЗИВ ЗА УЧЕШЋЕ У ПИСАНОМ ЈАВНОМ  НАДМЕТАЊУ ЗА КУПОПРОДАЈУ ТУРБОАГРЕГАТА  КАО  ОСНОВНОГ СРЕДСТВА

Турбоагрегатско постројење се састоји од следеће опреме

Инв.
Број

Делови турбинско-генераторског

постројења

Број
комада

(1)

(2)

(3)

111501

Турбоагрегат бр.1 Снаге 20 Мw

1

111502

Турбоагрегат бр.2 Снаге 8 Мw

1

 

Лопатице вентилатора расхладних кула

24

 

Пратећа опрема са цевном
арматуром и разделници паре

1

121501

Генератор турбоагрегата бр. 1

1

121502

Главна будилица турбоагрегата бр. 1

1

 

Помоћна будилица турбоагрегата бр. 1

1

 

Кондезациона пумпа бр.1

1

 

Кондезациона пумпа бр.2

1

 

Уљна пумпа бр.1

1

 

Уљна пумпа бр.2

1

 

Регулатор броја обртаја

1

 

Прекретни строј

1

111417

Пратећа опрема

1

121506

Генератор турбоагрегата бр. 2

1

121507

Главна будилица турбоагрегата бр. 2

1

121508

Помоћна будилица турбоагрегата бр. 2

1

 

Кондезациона пумпа бр.1

1

 

Кондезациона пумпа бр.2

1

 

Уљна пумпа бр.1

1

 

Уљна пумпа бр.2

1

 

Регулатор броја обртаја

1

 

Прекретни строј

1

111417

Пратећа опрема

1

 

Делови турбина који су спаковани у
сандуке ради дефектаже

1

 

  1. ОБАВЕЗНИ УСЛОВИ КУПОПРОДАЈЕ

Обавеза купца је да изврши демонтажу - сечење турбоагрегата - генераторског постројења из објекта Производње  Енергетика д.о.о. Крагујевац, и његову дислокацију ван објекта привредног друштва Енергетика д.о.о. Крагујевац.

Купац је обавезан да целокупну дислокацију и утовар турбоагрегата са пратећом опремом изврши са својом радном снагом, својим средствима и материјалом, са тиме да се демонтажа и дислокација из зграде Производње привреног друштва Енергетика д.о.о. Крагујевац  изврши најкасније у року од 60 дана од увођење у посао.

Продавац ставља на располагање  купцу да може користити кран за демонтажу турбоагрегата носивости од 12 тона. Руковање краном врши сертификовани радник купца због мера сигурности и безбедности на раду.

Купац је у обавези да изради Пројекат о ДЕМОНТАЖИ МАШИНСКОГ ДЕЛА ТУРБИНСКОГ ПОСТРОЈЕЊА и достави га  у року од седам дана  од објаве о добијању посла, а пре потписивања уговора.

Садржај "ПРОЈЕКТА  ДЕМОНТАЖЕ МАШИНСКОГ ДЕЛА ТУРБИНСКОГ ПОСТРОЈЕЊА" мора бити у   складу са:

  • Правилником о садржају елабората о уређењу градилишта уколико треба рушити  поједине делове бетонске конструкције ради демонтаже опреме („Сл. Гласник РС“, бр. 12112012 и 102/2015) и
  • Правилником о садржају, начину и поступку израде и начину вршења контроле техничке документације према класи и намени објекта уколико треба рушити  поједине делове бетонске конструкције ради демонтаже опреме („Сл. Гласник РС“, бр. 23/2015, 77/2015, 58/2016, 96/2016, 67/2017)

Купац је у обавези да изради ЕЛАБОРАТ ЗА БЕЗБЕДАН И ЗДРАВ РАД у складу са Правилником о превентивним мерама за безбедан и здрав рад, при коришћењу опреме за рад („Сл. Гласник РС“, бр. 23/2009, 123/2012. 102/2015) и Мерама за  безбедност и здравље на раду  и достави га  у року од седам дана  од објаве о добијању посла, а пре потписивања уговора.

Купац је у обавези да изради ЕЛАБОРАТ О МЕРАМА ПРОТИВ ПОЖАРНЕ ЗАШТИТЕ, израђен од стране овлашћене пројектантске  организације и достави га  у року од седам дана  од објаве о добијању посла, а пре потписивања уговора.

Купац је у обавези да изради ЕЛАБОРАТ О ЗАШТИТИ ЖИВОТНЕ СРЕДИНЕ приликом демонтаже турбинско - генераторског постројења у складу са Законом о заштити животне средине („Сл. Гласник РС“, бр.135/2004) и Законом о управљању отпадом („Сл. Гласник РС“, бр.36/2009) и достави га  у року од седам дана  од објаве о добијању посла, а пре потписивања уговора.

Купац је у обавези да  у складу са Законом о управљану отпадом, прибави од овлашћене институције потврду о карактеризацији турбинског постројења и са одређивањем индексног броја из Каталога отпада под шифром 1704079 – Мешани метали као неопасан отпад.

Купац је обавезан да изврши целокупну демонтажу и преузимање машинског дела турбинско генераrорског постројeња својом стручном радном снагом, својим средствима и материјалом, у складу са достављеним Пројектом демонтаже турбинско генераторског постројења. 

Купац је обавезан да изврши преузимање свог отпада који настане демонтажом машинског дела турбинско-  генераторског постројeњa у својој амбалажи и својом радном снагом и средствима, и даље поступа са њим у складу са Законом о управљаљу отпадом и достављеним Елаборатом о заштити животне средине приликом демонтаже турбинско - генераторског постројења. Демонтажа и опрема машинског дела турбинско - генераторског постројења са припадајућом опремом се мора извршити најкасније року од 60 дана од увођења у посао.

Почетна цена турбоагрегата са пратећом опремом утврђује се у износу од 6.906.930,35 динара (без ПДВ-а). ПДВ плаћа купац.

Критеријум за избор најповољнијег купца је економски најповољнија понуда.

Купац купује робу из спецификације у виђеном стању, на основу свог мишљења и процене, те нема право на приговоре и рекламације након извршене примопредаје робе.

Сваки заинтересован купац дужан је да као гаранцију за озбиљност понуде и  уредно извршење уговорних обавеза, уз понуду достави доказ о уплати депозита у  корист продавца  у износу од 50% од почетне цене вредности турбоагрегата. Уплату депозита извршити преко текућег рачуна продавца код BANCA INTESA AD Beograd бр. 160-1999-93 сврха дознаке: „Депозит за куповину турбоагрегата са пратећом опремом“. Депозит ће бити враћен, пре закључења уговора, оним заинтересованим купцима који нису дали најповољнију понуду.

Сви заинтересовани купци дужни су да изврше увид у стање турбинско-генераторског постројења и услова за њихову демонтажу и дислокацију на адреси: „ЕНЕРГЕТИКА“ д.о.о Крагујевац, 34000 Крагујевац, Косовска 4А, сваког радног дана од 08-14 часова. Заинтересовани купац ће после извршеног увида у стање турбинско-генераторског постројења и услова за демонтажу, дислокацију, и утовар, добити од продавца одговарајућу Потврду коју је обавезан да приложи уз понуду.

Купац је дужан да се током реализације демонтаже, дислокације и утовара турбинско-генераторског постројења у свему придржава налога надзорних органа продавца.

2. УСЛОВИ  ЗА  УЧЕСТВОВАЊЕ   

Заинтересовани купци су дужни  да уз понуду доставе:

  •  Назив, седиште и адресу заинтересованог купца, матични број, шифру делатности и број текућег рачуна;
  •  Минимум техничке опремљености у виду најмање два возила са уграђеном опремом за демонтажу, дислокацију и утовар турбинско-генераторског постројења,носивости     најмање 5 тона, што се доказује важећим саобраћајним дозволама или уговором о закупу истих;
  •  Доказ о уплаћеном депозиту;
  •  Потврду продавца да је извршен увид у турбинско-генераторско постројење;
  •  Референс листу са приложеним Уговором и Потврдом привредног друштва да је у задњих 3.(три) године вршио демонтажу турбогенераторског постројења и изношења из  објекта снаге 28 МW и више.

3. ПОДНОШЕЊЕ ПОНУДА   

Рок за подношење понуда је 8 (осам) дана од дана објављивања јавног позива у дневном листу  „Политика“ издање за  Србију.

Понуде, са пратећом документацијом подносе се у затвореној коверти са натписом „ПОНУДА ЗА КУПОВИНУ ТУРБОАГРЕГАТА СА ПРАТЕЋОМ ОПРЕМОМ - НЕ ОТВАРАТИ – ЗА КОМИСУЈУ ЗА ПРОДАЈУ“ на адресу  „ЕНЕРГЕТИКА“ д.о.о Крагујевац , 34000 Крагујевац, Косовска 4А .

Јавно отварање понуда извршиће се дана 05.07.2019. године у 10,00 часова у просторијама „Енергетика“ д.о.о., Косовска бр. 4А.

4. ЗАКЉУЧЕЊЕ  И  РЕАЛИЗАЦИЈА КУПОПРОДАЈНИХ УГОВОРА

Купац са којим продавац закључи Уговор се обавезују да ће по потписивању уговора, најкасније у року од 7 дана исплатити уговорену цену, у коју ће бити урачунат и уплаћени депозит за озбиљност понуде.

Купац је дужан да, у току релизације уговора, поступа у складу са Законом о заштити животне средине, Службени гласник РС бр.135/2004 и Законом о управљању отпадом („Службени гласник РС“ бр.36/2009).

Особа за контакт : Дејан Милошевић, тел:034-301-912; моб.064 8779630

е-mail:  dmilosevic@energetika-kragujevac.com